Bài tập tiếng Anh – Khối 2

754

Khối 2 – Tiếng Anh tăng cường và Tiếng Anh đề án

Nhấn chuột vào link màu xanh dương để mở câu hỏi ôn tập.
REVIEW UNIT 7 https://forms.gle/myQvzguoqucYuaEUA
REVIEW 1 TO 10 https://forms.gle/GWSbxHt5Q25yTUnL7
REVIEW BODY PARTS https://forms.gle/MvHGafkPDPGpVGwu9
REVIEW TOYS https://forms.gle/8yTK5EvCTS4RBfxz8
REVIEW FAMILY https://forms.gle/L8vsK2ZJMJjergKZ9
REVIEW THINGS IN THE PARK https://forms.gle/Vfg3MjgWk1gthfN7A
Review (Clothes). https://forms.gle/FqiZ2ccTDizm586v9
Review (jobs). https://forms.gle/nv3s8JRoeWufnunb8
Review (toys). https://forms.gle/wJPRHxaZsioJXRe98
Review (Family). https://forms.gle/ybycQHr3M76dWVGB9
Review (Things at the park). https://forms.gle/xZh6q1Va4i1ooKrB9
Review (Preposition). https://forms.gle/yBXRtHsvSZ5mMDZu6
Review (school things). https://forms.gle/aXy2yDWq2c4BFV3e6