Bài tập tiếng Anh – Khối 1

695

Khối 1 – Tiếng Anh tăng cường
Nhấn chuột vào link màu xanh dương để mở câu hỏi ôn tập.
Review colors https://forms.gle/B8WRb4wrj624dDbg8
Review  from 1 to 5  https://forms.gle/x1qwbaMXtTcXG6cr9
Review from 1 to 10 https://forms.gle/8wbRj4nDLd7U2tw49
Review body parts https://forms.gle/CgXK6YDTuHw16iGh8
Review school things https://forms.gle/ZMYBevFvhWEomZxh9
Review toys https://forms.gle/6AUPRc5VYSCkcbZT8
Review family https://forms.gle/12cce65kt5MPP98bA
Review feelings https://forms.gle/p5aRY44WUqdcoMDB6

Starter (worksheet 1) https://forms.gle/ZWSQaszWEQgi2v4s7
Starter (worksheet 2) https://forms.gle/BGe8YSwphkut3A4U9
Colors (worksheet 1) https://forms.gle/zkEjXAYRFqb1BAhS6
Colors (worksheet 2) https://forms.gle/LtueYSULkgGGkVSr8
Colors (worksheet 3) https://forms.gle/QpwARtYXCRq8hp5E9
School things (worksheet 1) https://forms.gle/WL4s9YAaa1rYtWzA6
School things (worksheet 2) https://forms.gle/wTYxuEq9tPPweinP8
School things (worksheet 3) https://forms.gle/ibqZW8edvozkMDUh6
Toys (worksheet 1) https://forms.gle/h711i1cUmje4kpzU9
Toys (worksheet 2) https://forms.gle/4mNUhZG8iTwHQzem7
Toys (worksheet 3) https://forms.gle/sYGoLKEjGHCRAnV8A
Khối 1 – Tiếng Anh đề án
Theme 1 (worksheet 1) https://forms.gle/M6sh9Z7aAyB6aMzZ8
Theme 1 (worksheet 2) https://forms.gle/EfmbXkJJcmpqxhr28
Colors (worksheet 1) https://forms.gle/zkEjXAYRFqb1BAhS6
Colors (worksheet 2) https://forms.gle/LtueYSULkgGGkVSr8
Colors (worksheet 3) https://forms.gle/QpwARtYXCRq8hp5E9
School things (worksheet 1) https://forms.gle/WL4s9YAaa1rYtWzA6
School things (worksheet 2) https://forms.gle/wTYxuEq9tPPweinP8
School things (worksheet 3) https://forms.gle/ibqZW8edvozkMDUh6
Toys (worksheet 1) https://forms.gle/h711i1cUmje4kpzU9
Toys (worksheet 2) https://forms.gle/4mNUhZG8iTwHQzem7
Toys (worksheet 3) https://forms.gle/sYGoLKEjGHCRAnV8A

Family – Worksheet 1
Family – Worksheet 2
Family – Worksheet 3