Bài tập tiếng Anh – Khối 3

674

Khối 3 – Tiếng Anh tăng cường và Tiếng Anh đề án

Nhấn chuột vào link màu xanh dương để mở câu hỏi ôn tập.
Unit 8 – Lesson 1. https://forms.gle/Zz6djJecyynKifwq9
Review Unit 7 – Vocabulary and Grammar. https://forms.gle/UHa4mWHksdXskDk68
Review Unit 7 – Extra Writing. https://forms.gle/7QAKF2DNKqofbLEy6
Review Unit 6 – Activities and Time https://forms.gle/2V4QHFS9Z7hgFT6d8
Review Unit 5 – Special days. https://forms.gle/au7B2kGHbhuBUbPT9
Review Unit 4 – Subjects. https://forms.gle/5XgjseWmsQzPvdXt6
Review Unit 3 – Food. https://forms.gle/f7ucJ5KihKH9cDnL7
Review Unit 2 – School things. https://forms.gle/or5nhP8cTTxdSMHe8
Review Unit 1- Unit 6 https://forms.gle/DeZzLCqUPu1QxNPx7
Movers – Definition. https://forms.gle/m9G7EimcSXnDJ6z7A
Toefl Primary Step 1 – Practice Test – Part 1
https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSerd3Xnv9uv4KWVqcWLPhUI1ChleEZiHyJa7tLqv4kBTe4bXg/viewform?authuser=0
Toefl Primary Step 1 – Practice Test – Part 2 https://forms.gle/QJmLaLdsGgYQMqkv7