Bài tập tiếng Anh – Khối 4

708

Khối 4 – Tiếng Anh tăng cường và Tiếng Anh đề án
Nhấn chuột vào link màu xanh dương để mở câu hỏi ôn tập.
Grammar: https://forms.gle/AtK2aiiCauHekELH7
Review unit 7: https://forms.gle/S7FhbJG47GyiCDTU7
Reading: https://forms.gle/ygFZBWo9rjL4GydK9
Review unit 6: https://forms.gle/aBMvo7wRcNnNjJbW8
Review simple present: https://forms.gle/9xmCqbFP79veFx766
READING 1: https://forms.gle/V4xq2MfTTGvXJwvAA
READING 2 :https://forms.gle/EP1qhWhCs3rM6CLZ6
Review Unit 5 https://forms.gle/ZrSSm3m4z3CwB3ry7
Present continuous/ Present progressive https://forms.gle/QtMUWjxfwNjcBans5
Present Simple https://forms.gle/pALjcjqUn6PEq5CG6
Reading https://forms.gle/wkUoiiVBNCVW6M9U6
Quiz (Simple Present) http://quizizz.com/join/quiz/5e79ac10f38746001b103de2/start?from=soloLinkShare&referrer=5e12e317096779001fe7815b
Quiz (Simple Past)
http://quizizz.com/join/quiz/5e60b438860e84001c1877aa/start?from=soloLinkShare&referrer=5e12e317096779001fe7815b
Review Unit 7 https://forms.gle/PfTJwsEouHzTjEyK9
Reading https://forms.gle/pymrC9XQxA1gkv3r6
Quiz (Simple Present)
http://quizizz.com/join/quiz/5e79ac10f38746001b103de2/start?from=soloLinkShare&referrer=5e12e317096779001fe7815b