Bài tập tiếng Anh – Khối 5

775

Khối 5 – Tiếng Anh tăng cường và Tiếng Anh đề án
Nhấn chuột vào link màu xanh dương để mở câu hỏi ôn tập.
Present continuous/ Present progressive https://forms.gle/QtMUWjxfwNjcBans5
Review Unit 4 https://forms.gle/Ctnhi23z7MoMErWJ6
Reading https://forms.gle/wkUoiiVBNCVW6M9U6
Present Simple https://forms.gle/pALjcjqUn6PEq5CG6
REVIEW UNIT 7 https://forms.gle/szZAgsKupnK8ewp6A
REVIEW UNIT 6 https://forms.gle/agVimX1dpBodTyHN8
Reading and Writing https://forms.gle/EZ85n52SMZEu9a8r6
Reading https://forms.gle/D4znRHYP7BB9gyqYA
Unit 7 (worksheet 1) https://forms.gle/nVi8CjnMSmd4zxxHA
Unit 7 (worksheet 2) https://forms.gle/NNH5hta6MGAy6zb4A
Unit 7 (worksheet 3) https://forms.gle/mPUFTbtBr5fF3bxp7
Unit 6 (worksheet 1) https://forms.gle/N4KiJUcsuU3XCdwM9
Unit 6 (worksheet 2) https://forms.gle/8FgJ5AXuyffmCuGeA
Unit 6 (worksheet 3) https://forms.gle/osGrWwy8KZinyEsy6
Grammar 1 https://forms.gle/9kXYd3w9zn8urd4n9
Grammar 2 https://forms.gle/sS5VQhHqYEh7R2QKA
Flyers (worksheet 1) https://forms.gle/VnZGzZjALPBefgHY9
Flyers (worksheet 2) https://forms.gle/m5JU925ZhhtwcoSM7
Flyers (worksheet 3) https://forms.gle/Hjmv9UXWgSLRCKew7

Unit 5 – Worksheet 1
Unit 5 – Worksheet 2
Unit 5 – Workshhet 3